Voorwaarden

1. Totstandkoming van de overeenkomst

1.1. Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. De koop-verkoop wordt beheerst door huidige algemene verkoopsvoorwaarden.
1.2. Een annulering van een bestelling is slechts geldig zo zij schriftelijk geschiedt en door de verkoper schriftelijk werd aanvaard. Alsdan is de koper van rechtswege en zonder aangemaand te moeten zijn een forfaitaire vergoeding van 10% van de prijs van de bestelling verschuldigd aan de verkoper.

2. Omschrijving van de goederen – leveringstermijnen

2.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging.
2.2. Afmetingen, gewichten, aantallen, graden, percentages, enz. in de orderbevestiging vermeld, zullen door de verkoper zo nauwgezet mogelijk in acht worden genomen, gegeven evenwel de voor de goederen gebruikelijke toleranties inzake afwijkingen. Zo wordt als gebruikelijke tolerantie terzake leveringspercentages een afwijking in meer of min aanvaard van 10% bij een ordergrootte van meer dan 10.000 pcs / mtr / of 2.000 kg al naar gelang de eenheid waarin de goederen verkocht worden en van 20% bij kleinere orders.
2.3. Afwijkingen van afmeting, gewicht, enz., die binnen deze, gebruikelijke, toleranties vallen, tasten de rechtsgeldigheid van de koop-verkoop niet aan en verlenen de koper geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de koop-verkoop, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens de verkoper.
2.4. De aangegeven leveringstermijn geldt niet als fatale termijn en getuigt slechts van een inspanningsverbintenis.

3. Prijs

3.1. De prijs is deze zoals op de orderbevestiging vermeld, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten (grondstoffen, lonen, energie, enz.), aanpassing waartoe de verkoper gerechtigd is mits hij de gronden voor aanpassing op verzoek aan de koper duidelijk maakt. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.
3.2. De prijs is inclusief vervoerskosten tot aan de plaats van bestemming der goederen, doch exclusief de eventuele exportkosten, importkosten en B.T.W. (tenzij de factuur anders vermeldt).

4. Levering

4.1. De goederen worden aan de koper geacht geleverd te zijn van zodra zij de plaats van bestemming, zoals aangegeven in de orderbevestiging, hebben bereikt.
4.2. De verkoper staat in voor het vervoer van de goederen tot aan deze bestemming. De koper staat in voor de eventuele export- en importformaliteiten ter zake, alsook voor de daaraan verbonden kosten.
4.3. Het risico betreffende de goederen berust bij de verkoper tot op het moment dat de goederen hun bestemming hebben bereikt; vanaf dat ogenblik is het risico voor de koper.
4.4. De koper staat steeds in voor de aflading der goederen op de plaats van bestemming, risico ter zake ten zijnen laste. De voormelde aflading van de goederen dient onmiddellijk na aankomst van de goederen op de plaats van bestemming te gebeuren, bij gebreke waaraan de verkoper er toe gerechtigd is de goederen aldaar af te laden en achter te laten, kosten en risico ter zake ten laste van de koper.
4.5. Levering van de goederen houdt tevens aanvaarding van deze goederen in door de koper die aldus tot onmiddellijke controle bij aankomst van de goederen gehouden is. Eventuele zichtbare gebreken ter zake de goederen zijn dan ook vanaf de levering gedekt.

5. Opslag- en gebruiksvoorschriften

5.1. De folie dient opgeslagen te worden in de originele verpakking, in een gesloten ruimte, als bescherming tegen zonlicht.
5.2. De folie van niet volledig gebruikte palletten moet opnieuw beschermd worden, bij voorkeur in de originele verpakking.
5.3. Indien de folie in een koude omgeving opgeslagen wordt, dan moet ze 48 uur vóór de verwerking in een omgeving van minstens 15°c gestockeerd worden.
5.4. Gebruik de folie binnen 6 maand na levering.
5.5. Voor meer gedetailleerde voorschriften verwijzen wij naar de specifieke gebruiks-voorwaarden, zie www.silotite.com, www.formipac.be of www.indupac.com.

6. Betaling

6.1. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting betaalbaar op de zetel van de verkoper bij ontvangst van de factuur door de koper, zoals aangegeven op de orderbevestiging en met inbegrip van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Bankkosten zijn ten laste van de koper. De verkoper bewijst op onweerlegbare wijze het verzonden én het door de koper ontvangen zijn van zijn factuur door de vermelding van deze factuur in zijn uitgaande facturenboek, één en ander onverminderd het recht van de verkoper om ter zake andere, hem ter beschikking staande, bewijsmiddelen aan te wenden.
6.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag van de factuur, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, is een schadevergoeding van 10% van de prijs of saldo van de prijs (met een minimumvergoeding van 60 EUR) verschuldigd. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum van de factuur evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlintresten tegen 12% per jaar. De zonet vermelde vergoeding en conventionele verwijlintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlintresten worden per begonnen maand verrekend.
6.3. De niet-betaling, weze het gedeeltelijk, van de prijs op de vervaldag van een factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.
6.4. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.
6.5. Onverminderd het bepaalde sub art. 4.5. van de huidige verkoopsvoorwaarden dienen protesten wat betreft een uitgestelde factuur, door de koper schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 14 dagen na verzending van de betrokken factuur. Een na het verstrijken van deze termijn geformuleerd protest, wordt als niet-bestaande beschouwd. Een tijdig geformuleerd protest verleent de koper niet het recht om betaling in te houden.
6.6. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van huidig artikel zal de overeenkomst, indien de verkoper zulks verkiest, van rechtswege en zonder aanmaning, mits loutere kennisgeving ervan aan de koper, ontbonden zijn lastens de koper zo: de koper zijn verbintenissen niet is nagekomen (bv. verbintenis tot onmiddellijke aflading der goederen bij aankomst op hun bestemming, verbintenis tot betaling, …), zo de koper failliet werd verklaard of een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld. De koper is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan de verkoper, kosten ten zijnen laste, en één en ander onverminderd het recht van de verkoper op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.
6.7. Het is de koper verboden betaling van de factuur (of een deel ervan) in te houden in geval van klacht, bijvoorbeeld met betrekking tot de kwaliteit der goederen, zijnentwege.
6.8. De verkoper heeft recht op de maximale rechtsplegingsvergoeding in geval hij in een rechtsgeding met de koper in het gelijk gesteld wordt.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1. De geleverde goederen blijven de volle eigendom van de verkoper tot volledige betaling van alle vorderingen met betrekking tot alle door de verkoper aan de koper geleverde en nog te leveren goederen integraal is voldaan.
7.2. Alle schuldvorderingen die de koper met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen bezit, of in de toekomst zal verkrijgen, tegen gelijk welke derde (bv. derde-koper, een derde die de goederen voormeld beschadigt of vernielt, een verzekeraar, …) gaan van rechtswege over op de verkoper zolang diens schuldvordering met betrekking tot de prijs en haar aankleven niet integraal is voldaan. De koper is er daarbij toe gehouden om de overdracht van de schuldvordering in kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan de verkoper. Ook de verkoper kan de cessie van de schuldvordering ter kennis brengen aan de betrokken schuldenaar; de mogelijkheid
daartoe in hoofde van de verkoper doet evenwel geen afbreuk aan de kennisgevingsverplichtingen ter zake in hoofde van de koper.

8. Aansprakelijkheid

8.1. De verkoper is enkel schadeloosstelling verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit grondstof – en/of fabrikatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de totstandkoming van de koop-verkoop.
8.2. Niet-naleving of het niet doorgeven van de opslag- en gebruiksvoorschriften door de wederverkoper ontslaat de verkoper van alle verantwoordelijkheid.
8.3. Inzonderheid wat verkochte verpakkingen voor levensmiddelen betreft, wordt benadrukt dat deze verpakkingen enkel geschikt zijn voor de goederen waarmee de verkoper zich uitdrukkelijk en op voorhand akkoord heeft verklaard. Ingeval een voedselveiligheidscertificaat werd uitgereikt, dienen de verpakte goederen conform daaraan te worden gebruikt. Onze bedrukte “Formifood” folie is speciaal ontwikkeld voor het verpakken van diepgevroren voedingsmiddelen. Bij verpakte diepgevroren voedingsmiddelen moet ten allen tijde de “koude keten” (voor bewaarcondities ingevroren voeding, raadpleeg de voorschriften voorzien op de verpakking hiervan) gerespecteerd worden en dit om te vermijden dat bij ontdooiing, vetstoffen van de verpakte voedingsmiddelen zouden migreren en hierbij de hechting tussen inkt en substraat zouden aantasten.” De verkoper staat bijgevolg niet in voor schade die te wijten is aan een verkeerd gebruik van de verpakkingen of van de verpakte goederen.
8.4. Voor de productie van onze folies en zakken worden kwalitatieve polymeren, pigmenten en additieven gebruikt. Polyethyleen is gevoelig voor degradatie door blootstelling aan U.V. . Folie en zakken worden alleen op speciaal verzoek U.V. gestabiliseerd. Al de door ons gebruikte inkten hebben een lichtechtheid (wolschaal) van 5 tot 7. De verkoper is niet verantwoordelijk voor degradatie, verkleuring of aantasting van de folie, verkleuring of afgifte van de bedrukking of aantasting van de lijm ( bijvoorbeeld door directe of indirecte invloed van het verpakte product, weersomstandigheden of opslag enz… ).
8.5. Elke rechtsvordering tot het bekomen van schadeloosstelling vanwege de verkoper wegens verborgen gebreken aan de goederen of non-conformiteit tussen verkochte en geleverde goederen dient te worden ingesteld vóór be- en/of verwerking van de goederen en alleszins binnen de 12 maanden na levering, deze termijn een vervaltermijn zijnde.
8.6. De schadevergoedingsverplichting die de verkoper eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot het kosteloos vervangen van de gebrekkige of niet-conforme goederen na teruggave ervan door de koper; de kosten verbonden aan de teruggave van de gebrekkige of niet-conforme goederen met het oog op hun kosteloze vervanging zijn evenwel ten laste van de koper.
8.7. Schade als produktieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., veroorzaakt door de gebrekkige of niet-conforme goederen, komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door de verkoper.
8.8. Voorgaande bepalingen van dit artikel behouden hun werking ook na beëindiging van de overeenkomst door ontbinding of anderszins.

9. Waarborgen

9.1. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt of de verkoper anderszins gegronde redenen heeft om aan een goede uitvoering van de door de koper aangegane verplichtingen te twijfelen (wat alleszins zo is ingeval van een bewarend of uitvoerend beslag), is de koper er toe gehouden de door de verkoper gevraagde zekerheid of zekerheden te stellen voor volledige nakoming van zijn verbintenissen jegens de verkoper. Dergelijke zekerheid is minimaal een deugdelijke bankgarantie van een Europese bank met goede reputatie. De verkoper kan evenwel een andere zekerheid aanvaarden.
9.2. Komt de koper niet tegemoet aan de verplichting tot zekerheidstelling dan is de verkoper er toe gerechtigd de koop-verkoop, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, mits loutere kennisgeving ervan aan de koper, te ontbinden. De koper is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan de verkoper, kosten ten zijnen laste, en één en ander onverminderd het recht van de verkoper op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

10. Overmacht

Als overmacht is onder meer te beschouwen: oorlog, oproer, stakingen, gebrek en / of schaarste aan grondstoffen, rampen, ongevallen en alle, niet aan de verkoper toerekenbare, oorzaken die de bevoorrading en/of de produktie en/of de transportmiddelen van de verkoper of de leveringen door de verkoper verhinderen of belemmeren.

Overmacht zijdens de verkoper verleent hem het recht om – mits loutere kennisgeving aan de koper – hetzij de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, hetzij de overeenkomst te ontbinden – en dit zonder schadevergoedingsverplichting ten opzichte van de koper – wanneer de betrokken overmachtssituatie de uitvoering van zijn verbintenissen definitief onmogelijk of maakt dat de uitvoering daardoor in redelijkheid niet meer van de verkoper kan worden gevergd.

De voormelde opschorting van de uitvoering van de verbintenissen van de verkoper, verleent de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betalingen in te houden of schadevergoeding te eisen.

11. Geschillen

Bij koop-verkoop in België gesloten:

11.1. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen (in eerste aanleg: het Vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen, dan wel – al naargelang de waarde van de vordering – de Rechtbank van koophandel te Antwerpen) bevoegd tot beslechting van het geschil.
11.2. Uitsluitend het Belgische recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is alsdan van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

Bij koop-verkoop in Nederland gesloten:
11.3. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Zwolle bevoegd tot beslechting van het geschil.
11.4. Uitsluitend het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is alsdan van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

Bij koop-verkoop in Nederland gesloten:

11.3. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Zwolle bevoegd tot beslechting van het geschil.
11.4. Uitsluitend het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag, is alsdan van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

12. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.